OPŠTI USLOVI PRODAJE U WEB SHOP GEPPETTO DOO

Ovaj dokument određuje pravila i uslove poslovanja u internet prodavnici GEPPETTO DOO, odnosno pravila i uslove kupovine proizvoda i usluga GEPPETTO DOO (u daljem tekstu: GEPPETTO DOO ili Prodavac), putem internet stranice www.geppetto.rs (u daljem tekstu: OUP WEB SHOP)

1
Pojmovi / Termini upotrebljeni u ovim OUP WEB SHOP imaju sledeće značenje: Korisnik – lice koje koristi da pristupi i koristi internet stranicu www.geppetto.rs; Kupac – fizičko ili pravno lice koje je Korisnik internet stranice www.geppetto.rs i koje kupi barem jedan proizvod putem GEPPETTO DOO internet prodavnici, tako što odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u korpu plati ga na jedan od načina koji su predviđeni ovim OUP WEB SHOP; Potrošač – punoletno, poslovno sposobno fizičko lice koje kupuje proizvode koji su istaknuti u GEPPETTO DOO internet prodavnici radi zadovoljavanja ličnih potreba ili potreba domaćinstva, u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti i na koga se primenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

GEPPETTO DOO zadržava pravo da preuzme zakonske mere i traži naknadu štete koju može pretrpeti kao rezultat transkacije koju je sklopilo maloletno lice od roditelja ili staratelja maloletnog lica; Porudžbina – elektronski obrazac koji popunjava Kupac kako bi kupio proizvod(e), koji se prodaju u GEPPETTO DOO internet prodavnici, na način naveden u OUP WEB SHOP

Proizvod – predmet/i koje u internet prodavnici predstavlja i prodaje Prodavac uz navođenje njihovih funkcija i karakteristika, tehničkih parametara i cena koje kupac može poručiti putem internet prodavnici; Usluga – GEPPETTO DOO u svojstvu Prodavca vrši isporuku proizvoda kupljenih putem internet prodavnici našim Kupcima angažovanjem kompanija čija je osnovna delatnost isporuka. Pored toga, nudi i svoje usluge prevoza i montaže omogućavajući kompletnu podršku od trenutka kupovine do finalnog postavljanja proizvoda u našem prostoru.

GEPPETTO DOO pruža uslugu montaže za artikle kupljene u internet prodavnici; Cena – cena proizvoda i usluga iskazana je u dinarima sa uračunatim PDV-om; osim ako nije brzom poštom.

Sredstvo komunikacije na daljinu – sredstvo koje omogućava zaključenje ugovora o kupoprodaji između prodavca i kupca koji se ne nalaze na istom mestu u isto vreme; Ugovor o kupoprodaji – Porudžbina kupca potvrđena od strane Prodavca, a sve u skladu i na način utvrđen odredbama ovih OUP WEB SHOP

Prodavac može raskinuti ugovor o kupoprodaji ako Kupac ne uplati kupoprodajnu cenu, u kom slučaju Prodavac nema obavezu da izvrši isporuku do trenutka prijema uplate kupoprodajne cene u definisanom roku

OUP WEB SHOP smatraju se sastavnim delom Ugovora o kupoprodaji Geppetto D.O.O

PIB: 113833675 MB: 21932493 Miloša Obrenovića 14b, 26000 Pančevo e-mail: pancevo@geppetto.rs Prodavac: Naziv: GEPPETTO DOO, Pančevo

Saobraznost – proizvod je saobrazan ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model; ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora; ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste; ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu proizvoda i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži proizvoda

2
Primena opštih uslova prodaje
Pre početka procesa kupovine, potrebno je da Kupac detaljno pročita ove OUP WEB SHOP, da se sa njima upozna i da ih prihvati Prihvatanjem ovih OUP WEB SHOP Kupac se u celosti saglašava sa njihovom sadržinom i primenom na sve odnose između GEPPETTO DOO i Kupca, osim u slučaju kada se Kupac i GEPPETTO DOO drugačije u pisanoj formi dogovore

Kupac nema pravo jednostrane izmene OUP WEB SHOP
Primena ovih OUP WEB SHOP isključuje primenu opštih uslova poslovanja Prodavca GEPPETTO DOO zadržava pravo da izmeni ili dopuni OUP WEB SHOP u bilo kom trenutku OUP WEB SHOP važe od trenutka objave na internet stranici www.geppetto.rs
Kupac je dužan da proveri OUP WEB SHOP pre svake Porudžbine, jer se promene mogu dogoditi između poseta internet stranici www.geppetto.rs
Ukoliko Kupac ima neka dodatna pitanja ili nejasnoće vezano za OUP WEB SHOP može se obratiti na adresu pancevo@geppetto.rs . Pre svake Porudžbine proizvoda Kupac je dužan da potvrdi da je pročitao i razumeo ove OUP WEB SHOP, da se sa njima upoznao i da je u potpunosti saglasan sa sadržinom istih, te da pristaje na korišćenje internet stranice i kupoprodaju proizvoda u skladu sa OUP WEB SHOP Geppetto D.O.O

PIB: 113833675 MB: 21932493 Miloša Obrenovića 14b, 26000 Pančevo e-mail:
pancevo@geppetto.rs
U slučaju da je Kupac pravno lice, korisnik koji unosi podatke i poručuje proizvode time potvrđuje i garantuje da ima svojstvo lica ovlašćenog da zaključi Ugovor o kupoprodaji u ime i za račun tog pravnog lica.
Odredbe OUP WEB SHOP iz kojih proističe da se iste primenjuju na Potrošače, ne mogu se primeniti na Kupce koji su pravna lica.

3
Ograničenja od odgovornosti kod korišćenja internet stranice GEPPETTO DOO omogućava korišćenje internet stranice na najbolji mogući način
Sve sadržaje na internet stranici www.geppetto.rs korisnici koriste isključivo na vlastitu odgovornost i GEPPETTO DOO se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

4
Autorska i druga prava intelektualne svojine ove internet stranice uređuje GEPPETTO DOO. Promena, korišćenje, prodaja ili distribucija sadržaja moguće je samo uz prethodnu dozvolu GEPPETTO DOO. Autorska prava i druga imovinska prava na sadržaj internet stranice www.geppetto.rs koji obezbeđuju GEPPETTO DOO, povezana lica, zavisna društva i/ili partneri, softver koji rukuje internet stranicom i koji je objavljuje, skup podataka na internet stranici, redosled, sekvencu i raspored na internet stranici www.geppetto.rs pripadaju GEPPETTO DOO i/ili njenim partnerima ili izdavaocima licenci. Sva prava u okviru sadržaja i internet stranice koja nisu izričito odobrena ovim dokumentom su zadržana. Korisnik je dužan da koristi internet stranicu www.geppettto.rs u skladu s pozitivnim propisima kao i u skladu sa opštim moralnim i etičkim načelima. Sadržaji objavljeni na internet sajtu GEPPETTO DOO, vlasništvo su GEPPETTO DOO i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima. Geppetto D.O.O. PIB: 113833675 MB: 21932493 Miloša Obrenovića 14b, 26000 Pančevo e-mail: pancevo@geppetto.rs . Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole putem adrese pancevo@geppetto.rs. Korisnicima internet sajta www.geppetto.rs nije dozvoljeno da:- ometaju i/ili onemogućavaju bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja;-objavljuju i/ili prenose na internet sajt materijal čija je sadržina preteća, klevetnička, nepristojna, uvredljiva, pornografska ili zlostavljačka. Takođe materijal kojim se može inicirati rasna mržnja, uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima.- daju netačne informacije koje se tiču ličnih podataka;- koriste tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljaju da istupaju u ime trećeg lica, firme ili organizacije;- bave se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći sajt GEPPETTO DOO;- modifikuju, ometaju, presreću ili hakuju internet stranicu www.geppetto.rs u cilju onemogućavanja rada iste;- koriste specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa internet stranice www.geppetto.rs. Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih uslova GEPPETTO DOO korisnika može onemogućiti da koristi internet stranicu www.geppetto.rs na stalnom ili privremenom nivou. Takođe, GEPPETTO DOO može preduzeti i druge mere, uključujući, podnošenje odgovarajućih tužbi i/ ili prijava nadležnim organima. Pravo na korišćenje i upotrebu imena GEPPETTO DOO ima isključivo kompanija GEPPETTO DOO. Svi registrovani žigovi kompanije GEPPETTO DOO predstavljaju intelektualnu svojinu GEPPETTO DOO. Propisna upotreba ovih žigova je važna i kada navodite proizvode i usluge.

5
Informacije o proizvodima
Molimo korisnike da prilikom kupovine proizvoda preko internet prodavnici GEPPETTO DOO obrate pažnju na sledeće:- ukoliko nije drugačije navedeno u cenu proizvoda nisu uračunati dodaci i oprema koji se nalaze na fotografiji u cilju oglašavanja proizvoda koji je predmet prodaje;- trudimo se da sve boje proizvoda budu tačno prikazane na fotografijama, pa ipak treba imati u vidu da se prikaz boje razlikuje na različitim ekranima, kao i u slabo osvetljenim prostorijama. Varijacija boje od ekrana do ekrana nije greška. – dimenzije proizvoda mogu izgledati drugačije na fotografiji u internet prodavnici, zbog toga korisnici uvek treba detaljno da pregledaju polje opisa proizvoda u kojem stoje precizne dimenzije proizvoda. GEPPETTO D.O.O. PIB: 113833675 , MB: 21932493 Miloša Obrenovića 14b, 26000 Pančevo e-mail: GEPPETTO DOO će u najvećoj mogućoj meri nastojati da obezbedi ažurnost informacija na internet stranici, posebno u odnosu na cenu ponuđenih proizvoda i usluga. GEPPETTO DOO zadržava pravo da u bilo kom trenutku povuče iz prodaje bilo koji proizvod. Pre kupovine Kupac se upoznaje sa sledećim:- tapacirani i pločasti nameštaj treba da bude udaljen najmanje 100 cm od toplotnih izvora;- nameštaj se ne sme izlagati direktnom uticaju sunčevih zraka, u suprotnom može da dođe do promene u boji materijala;- nameštaj je predviđen za uobičajnu upotrebu u domaćinstvu i ne može izdržati prevelika opterećenja;- prilikom čišćenja tekstilnog nameštaja koristiti isključivo mekanu krpu, vodu i razređeni sapun. Za sušenje nipošto ne koristiti fen za kosu jer bi materijal mogao da se ošteti i postane krut. Kožu ili tkaninu nemojte koristiti kada je mokra ili vlažna jer će se rastegnuti i nastaće nabori koje se više ne mogu ukloniti. Ojastučeni nameštaj i presvlake se nipošto ne smeju se tretirati paročistačima;- ne koristiti sredstva za suvo pranje, razređivače, izbeljivače, sredstva za poliranje, ulja, abrazivna sredstva i sapune na bazi amonijaka.;- dozvoljeno je istezanje materijala tapaciranog nameštaja usled upotrebe do 5%;- usled korišćenja moguća je promena u teksturi materijala. Moguća je pojava blage škripe na mehanizmu pomoćnog ležaja i ležaja koji poseduju mehanizam za svakodnevnu upotrebu pogotovo ukoliko podloga nije idealno ravna. Pojava je uobičajena i ne može biti predmet reklamacije;- rukonaslon i drugi delovi nameštaja nisu namenjeni za sedenje lica i mogu se oštetiti usled nenamenskog korišćenja;- nameštaj ne vući po podu prostorije, već pomerati podizanjem, a onda na željeno mesto postaviti laganim spuštanjem. Bilo kakvo grubo rukovanje, može ga oštetiti;- po nameštaju se ne smeju kotrljati ili vući grubi predmeti koji bi ga mogli ogrebati i trajno oštetiti. Svaki udarac tvrdim ili oštrim predmetom nanosi štetu koju nije moguće sanirati;-izbegavati postavljanje vrućih predmeta sa temperaturom preko 30 stepeni, na drvene delove proizvoda;-izbegavati postavljenje predmeta težih od 15kg po dužnom metru na ploče stola, pregrada, polica, garderobne šipke i idr… Voditi računa da se težina ravnomerno rasporedi. GEPPETTO D.O.O. PIB: 113833675 MB: 21932493 Miloša Obrenovića 14b, 26000 Pančevo e-mail

6
Saobraznost i reklamacija
6.1.
Kupci pravna lica
Kupac pravno lice je dužan da primljeni proizvod na uobičajeni način pregleda ili ga da na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće i da o vidljivim nedostacima obavesti prodavca bez odlaganja, inače gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada. Kad se posle prijema proizvoda od strane kupca pravnog lica pokaže da proizvod ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari (skriveni nedostatak), kupac pravno lice je dužan, pod pretnjom gubitka prava, da o tom nedostatku obavesti prodavca bez odlaganja. Prodavac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto protekne šest meseci od predaje stvari. Obaveštenje o nedostatku proizvoda mora biti sačinjeno u pisanoj formi, u istom mora biti bliže opisan nedostatak i sadržati poziv prodavcu da pregleda proizvod. Obaveštenje o nedostatku upućuje se kao preporučena pošiljka na adresu prodavca ili putem elektronske pošte reklamacije@geppetto.rs Kupac pravno lice je obavezan da uz obaveštenje o nedostatku priloži račun za kupljeni proizvod. Uz obaveštenje o nedostatku je poželjno dostavljanje fotografije proizvoda na koji se obaveštenje odnosi. Prodavac je u mogućnosti da ponudi organizaciju prevoza proizvoda radi provere putem GW ili D-EXPRESS, u svakom slučaju Kupac pravno lice treba samostalno da organizuje prevoz proizvoda. Troškovi kontrole saobraznosti proizvoda, uključujući i troškove prevoza proizvoda koja se vrši na zahtev kupca pravnog lica padaju na teret kupca pravnog lica, osim ukoliko se kontrolom ustanovi da postoji nesaobraznost.

6.2.
Kupci fizička lica – potrošači
Proizvod je saobrazan ugovoru: 1) ako odgovara opisu koji je dao prodavac; 2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju ga potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu; 3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu proizvoda iste vrste; 4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod proizvoda iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu proizvoda i javna obećanja o posebnim svojstvima proizvoda data od strane prodavca. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost proizvoda ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom proizvoda i prirodom određene nesaobraznosti. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja pošiljke i proizvoda proveri eventualna oštećenja i nedostatke Proizvoda i ukoliko postoje, da ih navede na potvrdi o prijemu proizvoda, kao i da o GEPPETTO D.O.O. PIB: 113833675 MB: 21932493 Miloša Obrenovića 14b, 26000 Pan;evo e-mail: pancevo@geppetto.rs navedenom, u roku od 24 časa, obavesti Prodavca slanjem uredno popunjenog obrasca za reklamaciju preporučenom pošiljkom na adresu Prodavca, ili putem elektronske pošte na adresu reklamacije@geppetto.rs. Ukoliko potrošač naknadno uoči oštećenja ili nedostatke, isti je dužan da bez odlaganja o njima obavesti Prodavca. Potrošač obaveštava Prodavca slanjem uredno popunjenog obrasca preporučenom pošiljkom na adresu Prodavca, ili putem elektronske pošte na adresu reklamacije@geppetto.rs ili popunjavanjem obrasca reklamacije. Potrošač je obavezan da uz obrazac za reklamaciju priloži fiskalni račun ili drugi dokaz o kupovini. Potpisom na obrascu za reklamaciju potrošač potvrđuje da su podaci koje je uneo tačni, kao i da je saglasan da Prodavac potvrdu o prijemu obrasca za reklamaciju i svoj odgovor na izjavljenu reklamaciju može dostaviti elektronskim putem na adresu elektronske pošte navedenu u obrascu za reklamaciju. Uz obrazac za reklamaciju je poželjno dostavljanje fotografije proizvoda na koji se reklamacija odnosi. Prodavac će na adresu za prijem elektronske pošte, koju je potrošač naveo u reklamacionom listu, dostaviti potvrdu o prijemu obrasca za reklamaciju. Prodavac je u mogućnosti da ponudi organizaciju prevoza Proizvoda radi provere putem prevoznika sa kojima saradjuje, u svakom slučaju Potrošač treba da samostalno organizuje prevoz Proizvoda. Ukoliko potrošač želi da mu Prodavac organizuje prevoz, može da se obrati i kontaktira Prodavca na email: pancevo@geppetto.rs sa zahtevom da mu se organizuje prevoz. Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost proizvoda prodavac otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:- nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte, niti u zakonom predviđenom roku;- ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom;- opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode proizvoda i njegove namene;- otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca. Nesrazmerno opterećenje za prodavca javlja se ako otklanjanje nedostatka opravkom ili zamenom u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:- vrednost proizvoda koju bi imao da je saobrazan ugovoru;- značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;- da li se nesaobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača; Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. GEPPETTO D.O.O. PIB: 113833675 MB: 21932493 Miloša Obrenovića 14b, 26000 Pančevo e-mail: pancevo@geppetto.rs . Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost proizvoda neznatna. Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost proizvoda neznatna.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Neće se smatrati da je proizvod nesaobrazan ugovoru ukoliko je došlo do neadekvatnog rukovanja proizvodom, odnosno do korišćenja proizvoda na način koji nije u skladu sa uputstvom za upotrebu ili u skladu sa namenom proizvoda ili odredbma ovih Opštih uslova prodaje u Web shopu. Ukoliko su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica, prodavac ne odgovora za nesaobraznost takvog proizvoda. U slučaju da je zahtev potrošača osnovan sve troškove koji su neophodni da bi se proizvod saobrazio ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke proizvoda, snosi prodavac. Troškovi kontrole saobraznosti proizvoda koja se vrši na zahtev potrošača padaju na teret potrošača, osim ukoliko se kontrolom ustanovi da je zahtev osnovan (uključujući i troškove prevoza proizvoda, koje je potrošač zahtevao da mu se organizuje od strane Prodavca).

6.3.
Postupak rešavanja reklamacije Navedeni postupak odnosi se kako na kupce pravna lica, tako i na potrošače. U roku od osam dana od dana prijema obaveštenja o nedostatku, odnosno reklamacije, prodavac će obavestiti kupca da li prihvata reklamaciju, izjasniće se o zahtevu kupca i dati konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok od osam dana, počinje da se računa od trenutka kada prodavac primi obaveštenje o nedostatku, odnosno reklamaciju, odnosno od trenutka kada je Prodavcu dostavljen Proizvod na koji se obaveštenje odnosi. O osnovanosti reklamacije odlučuje nadležno lice kod prodavca, odnosno komisija (u čijem su sastavu tri stručna lica) u složenijim slučajevima. Kupac je dužan da, nakon prijema odgovora na reklamaciju, da potrebnu saglasnost u najkraćem mogućem roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da reši po zahtevu kupca u zakonom propisanom roku. Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, Prodavac će obavestiti kupca o produžavanju roka za rešavanje reklamacije, uz obavezu navođenja roka za rešavanje reklamacije i uz obavezu ishodovanja saglasnosti kupca GEPPETTO D.O.O. PIB: 113833675 MB: 21932493 Miloša Obrenovića 14b, 26000 Pančevo e-mail: reklamacije@geppetto.rs za produženje roka. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

6.4.
Postupak u slučaju uvažavanja izjavljene reklamacije
Ukoliko prodavac uvaži reklamaciju, isti će kupcu poslati obaveštenje putem preporučene pošiljke ili na elektronsku adresu naznačenu u obrascu za reklamaciju, odnosno u obaveštenju o nedostatku u roku od osam dana i predložiće način otklanjanja nedostatka, odnosno razloga za reklamaciju. Kupac je dužan da se u što kraćem roku izjasni o predloženom načinu otklanjanja nedostatka, odnosno razloga za reklamaciju. Ukoliko se kupac opredelio za popravku kupljenog proizvoda ili za slanje zamenskog proizvoda istim ili sličnim proizvodom, nakon izjašnjenja kupca pisanim putem prodavac će kupcu dostaviti popravljeni, odnosno zamenski proizvod na isti način na koji mu je prvobitno isporučen proizvod za koji su bile iznete primedbe. Ukoliko dostavljač ne pronađe kupca na adresi naznačenoj na obrascu za reklamaciju, odnosno na obaveštenju o nedostatku, kurirska služba će kontaktirati kupca u cilju utvrđivanja novog termina isporuke. Ukoliko dostavljanje popravljenog ili zamenskog proizvoda bude i ponovo onemogućeno krivicom kupca ili osobe koja je naznačena prilikom unošenja informacija o isporuci, proizvod će biti vraćen u sedište prodavca, o čemu će Kupac biti obavešten. Nakon isteka perioda od 30 dana prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod može biti rashodovan. Prodavac ima pravo da od Kupca potražuje troškove skladištenja Proizvoda. Ukoliko se kupac opredelio za raskid ugovora, prodavac vrši povrat iznosa koji je primljen na ime kupoprodajne cene. Povrat se vrši uplatom na tekući račun, u roku od 30 dana. Povrat se vrši uplatom na račun sa kojeg je uplata od strane Kupca izvršena, ili na račun koji je Kupac naknadno dostavio Prodavcu u slučaju kada prvobitno plaćanje nije izvršeno kreditnom ili debitnom karticom Kupca. U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

6.5.
Postupak u slučaju neuvažavanja izjavljene reklamacije Ukoliko prodavac smatra da nema uslova za uvažavanje izjavljene reklamacije, prodavac u roku od osam dana na elektronsku adresu Potrošača dostavlja Kupcu pisano obaveštenje da je postupak po podnetoj reklamaciji okončan, da reklamacija nije uvažena, uz navođenje razloga za ovakvu odluku. Ukoliko se odluka po podnetom zahtevu dostavlja preporučenom pošiljkom smatraće se da je Kupac uredno obavešten o donetoj odluci momentom pokušaja uručenja preporučene pošiljke,ukoliko se pošiljka ne može uručiti usled činjenice da Kupac ne živi na adresi koju je naveo u potvrdi o prijemu reklamacije (nepoznata adresa), odnosno ukoliko kupac pravno lice nema sedište ili drugu poslovnu jedinicu na adresi označenoj u
obaveštenju o nedostatku ili usled činjenice da odbijaju prijem pošiljke. GEPPETTO D.O.O. PIB: 113833675 MB: 21932493 Miloša Obrenovića 14b, 26000 Pančevo e-mail: pancevo@geppetto.rs

Prodavac će u svom odgovoru pozvati Kupca da preuzme reklamirani proizvod u roku od 30 dana. Nakon isteka perioda od 30 dana prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod može biti rashodovan. Prodavac ima pravo da od Kupca potražuje troškove skladištenja i transporta proizvoda i sve druge troškove koje je prodavac imao zbog pokrenutog reklamacionog postupka.

7
Garancija Navedene odredbe odnose se kako na kupce pravna lica, tako i na potrošače (fizička lica) i isti će zajednički biti označeni kao “kupac”. Za pojedine proizvode prodavac, odnosno proizvođač izdaje garanciju. Garancija jeste izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa proizvodom i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi. Kod proizvoda za koje je izdata garancija, važe garantni rokovi koji su naznačeni u garantnim listovima. Ovim pravilima ne dira se u pravila o odgovornosti prodavca za nedostatke stvari. Kupac može zbog neispravnog funkcionisanja zahtevati od prodavca, odnosno od proizvođača, opravku ili zamenu Proizvoda u toku garantnog roka, bez obzira na to kad se nedostatak u funkcionisanju pojavio. Ako prodavac ne izvrši u razumnom roku opravku ili zamenu stvari, kupac pravno lice, odnosno potrošač može raskinuti ugovor ili sniziti cenu i zahtevati naknadu štete. Kupac je obavezan da prilikom isticanja zahteva za ostvarivanje prava po osnovu garancije priloži garantni list i original računa, odnosno dokaz o uplati kupoprodajne cene. Ukoliko davalac garancije predviđa da se za ostvarivanje prava mora registrovati ili ulogovati na određeni sajt, kupac je dužan da postupi po uputstvima davaoca garancije kako bi ostvario pravo na istu. Nedostaci na proizvodu koji nisu pokriveni garancijom detaljno su sadržani u garantnom listu za svaki konkretan proizvod. Kako bi garancija bila valjana, nužno je pridržavati se posebnih uputstava za upotrebu, održavanje, montažu i sastavljanje za svaki proizvod koji se može pronaći u pakovanju proizvoda.

8
Servis
Prodavac se obavezuje da će, na zahtev kupca, istom obezbediti sve informacije o servisima za popravku proizvoda i da će kupcu obezbediti pružanje usluge servisiranja za proizvode koje je kupac kupio od prodavca. Kupac potrebu za servisiranjem prijavljuje prodavcu telefonskim putem na broj: 069797375, putem preporučene pošte na adresu: GEPPETTO D.O.O. Miloša Obrenovića 14b, 26000 Pančevo ili putem elektronske pošte na adresu: reklamacije@geppetto.rs . Uz obaveštenje o potrebi za servisiranjem poželjno je da kupac dostavi prodavcu fotografije proizvoda za koji traži servisiranje i bliži opis razloga za servisiranje. Sve troškove u vezi sa servisiranjem snosi kupac. GEPPETTO D.O.O. PIB: 113833675 MB: 21932493 Miloša Obrenovića 14b, 26000 Pančevo e-mail:
pancevo@geppetto.rs

9
Pravljenje porudžbine i kupovina
Porudžbina proizvoda vrši se elektronskim putem – putem sajta. Kupac poručivanje vrši bez prethodne registracije. Na sajtu prodavca u gornjem desnom uglu nalazi se tipka “Online kupovina” i klikom na istu otvara se meni i to: artikli dostupni u web shopu i servis za kupce u web shopu. Ulaskom u artikle dostupne u web shopu kupcu će biti predočeni svi artikli koji su dostupni putem web shopa. Klikom na tipku “dodaj u korpu” koja se nalazi pored proizvoda koji je predmet kupovine, kupac vrši izbor proizvoda, koji se potom smešta u virtuelnu korpu – “vaša korpa”. Kupac ima mogućnost pregleda korpe u svakom trenutku, kao i mogućnost da u istu doda isti ili drugi proizvod ili da ukloni proizvod koji je ranije dodao. Mogućnost izmene sadržaja korpe kupac ima do trenutka potvrđivanja porudžbine. Nakon dodavanja željenih proizvoda u “vašu korpu”, kupac koji se odlučio za kupovinu popunjava podatke za plaćanje i isporuku koji uključuju:- podatke o kupcu (“podaci za račun”), koji podrazumevaju ime, prezime, ulica i broj, grad (naseljeno mesto) poštansku adresu, državu, broj telefona, e mail adresu;- podatke o licu ovlašćenom od strane kupca za prijem proizvoda (“isporuka na drugu adresu”), koji podrazumevaju ime, prezime, poštansku adresu, za lice koje je od strane kupca ovlašćeno da izvrši prijem proizvoda. U slučaju ličnog preuzimanja Kupac je dužan da izabere između ponuđenih lokacija za lično preuzimanje. Na kraju, označava način plaćanja, odnosno da li će plaćanje poručenog proizvoda izvršiti: Za kupce potrošače:- plaćanjem opštom uplatnicom (u pošti, banci, putem e-bankinga);- plaćanjem putem platne (kreditne i/ili debitne) kartice; Za kupce pravna lica:- plaćanje preko računa;- plaćanjem putem platne (kreditne i/ili debitne) kartice; Pre završetka porudžbine kupac je dužan da se upozna sa opštim uslovima poslovanja prodavca (“OUP web shop”) i pravilima privatnosti da označi da prihvata iste. Prihvatanjem opštih uslova poslovanja kupac potvrđuje da su mu poznate odredbe opštih uslova poslovanja, odnosno da mu je pružena mogućnost da se upozna sa njihovom sadržinom, da je, pre potvrđivanja porudžbine, na jasan i razumljiv način ispunjena obaveza obaveštavanja kupca i da je saglasan sa opštim uslovima poslovanja. Porudžbina je završena klikom na tipku “završi kupovinu” koja se nalazi u donjem desnom uglu. Kupac u svakom trenutku, a pre nego što klikne na tipku “završi kupovinu” ima mogućnost da odustane od započete porudžbine, kao i da se vrati na listu proizvoda koje je dodao u korpu, klikom na tipku “nazad” koja se nalazi u levom donjem uglu. GEPPETTO D.O.O. PIB: 113833675 MB: 21932493 Miloša Obrenovića 14b, 26000 Pančevo e-mail: Klikom na tipku “završi kupovinu” kupac potvrđuje da je od strane prodavca obavešten o:- osnovnim obeležjima Proizvoda;- poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona prodavca;- prodajnoj ceni, kao i o svim eventualnim dodatnim troškovima, kao što
su troškovi isporuke koji padaju na teret kupca;- načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po reklamacijama kupca;- postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti Proizvoda;- načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja prodavca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava kupca po osnovu saobraznosti;- uslovima za raskid ugovora. Nakon ispravno popunjene porudžbine, kupac od strane prodavca dobija automatsku elektronsku poštu kojom se potvrđuje da je porudžbina uspešno kreirana. Potvrda se šalje na adresu elektronske pošte koju je kupac stavio na raspolaganje prilikom popunjavanja podataka.

11
Plaćanje
Plaćanje proizvoda i usluga naručenih putem GEPPETTO DOO internet prodavnici moguće je na jedan od sledećih načina: – uplatom u pošti, banci, ili putem e-bankinga – Ukoliko se Kupac odluči za ovu opciju, Kupcu će biti dostavljena opšta uplatnica (sa iznosom za uplatu, sa pozivom na broj koji odgovara broju predračuna Prodavca), na adresu elektronske pošte koju je odredio prilikom kupovine. Nakon što kupac izvrši uplatu po uplatnici, GEPPETTO DOO će kupcu poslati potvrdu uspešno izvršene kupovine na prethodno dostavljenu adresu elektronske pošte kupca. GEPPETTO D.O.O. PIB: 113833675 MB: 21932493 Miloša Obrenovića 14b, 26000 Pančevo e-mail: pancevo@geppetto.rs
Priprema Porudžbine i ostali rokovi za Prodavca počinju da teku od trenutka vidljivosti uplate na računu GEPPETTO DOO. Ako je uplata usledila nakon isteka roka GEPPETTO DOO pristupa povraćaju primljenih sredstava u roku od najviše 30 (trideset) dana od dana uplate. Povrat se vrši uplatom na račun sa kojeg je uplata od strane Kupca izvršena, ili na račun koji je Kupac naknadno dostavio Prodavcu u slučaju kada prvobitno plaćanje nije izvršeno kreditnom ili debitnom karticom Kupca. U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka, na naš zahtev, obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

12
Isporuka proizvoda opšte
GEPPETTO DOO ovim putem obaveštava sve naše Kupce o načinu i uslovima isporuke proizvoda kupljenih u našoj internet prodavnici. U postupku kupovine Kupci imaju mogućnost izbora između ličnog preuzimanja porudžbine i «redovne dostave» koju organizuje GEPPETTO DOO uz pomoć svojih partnera. Prilikom odabira opcije ličnog preuzimanja roba će biti u odabranom prodajnom centru (ili magacinu) u ugovorenom roku koji je Kupac prihvatio, a koji počinje da teče danom evidentiranja uplate kupoprodajne cene na poslovni račun GEPPETTO DOO. Prilikom odabira opcije ličnog preuzimanja roba će biti u odabranom prodajnom centru u roku od tri do sedam radnih dana od dana slanja potvrde o uplaćenoj kupoprodajnoj ceni od strane Prodavca na e mail adresu Kupca. Rok za preuzimanje robe je od tri do sedam radnih dana od slanja potvrde da je roba spremna za preuzimanje u odabranom prodajnom centru od strane Prodavca na e mail adresu Kupca. Preuzimanje je moguće uz kupoprodajni ugovor o prodaji na daljinu svakog radnog dana u periodu od 09,00h do 21,00h u odabranom prodajnom centru GEPETTO DOO-a, i to:- Grad: Pančevo – Miloša Obrenovića 14b;- Grad: Beograd – Vojvode Stepe 318 GEPPETTO D.O.O. PIB: 113833675 MB: 21932493 Miloša Obrenovića 14b, 26000 Pančevo e-mail:
pancevo@geppetto.rs Kupac je dužan da prilikom preuzimanja pošiljke i proizvoda u prisustvu lica koje predaje Porudžbinu proveri eventualna oštećenja i nedostatke. Ukoliko primetite da je da je proizvod oštećen i/ili ima nedostatke, dužni ste odbiti prijem Porudžbine i obratiti se našoj službi za prijem reklamacija, odnosno podneti reklamaciju u skladu sa tačkom

6.2.
Opštih uslova prodaje u WEB SHOP-u. Kupac je dužan da nakon provere stanja proizvoda, prilikom preuzimanja proizvoda kupljenih putem WEB SHOP-a potpiše potvrdu o prijemu proizvoda koju lice koje predaje porudžbinu zadržava kao dokaz o prijemu, odnosno preuzimanju i dostavlja GEPPETTO DOO. U času predaje Proizvoda Kupcu, rizik slučajne propasti, oštećenja ili uništenja stvari prelazi na Kupca. GEPPETTO DOO je obezbedio isporuku proizvoda kupljenih u našoj internet prodavnici, (isporuka se vrši na području Republike Srbije sa poštanskim brojevima od 11000 do 37999), u originalnom transportnom pakovanju i nemontirani (za montažne proizvode). Predmet isporuke je vlasništvo Prodavca dok se ne uruči Kupcu, odnosno punomoćniku ili ovlašćenom licu. Cena isporuke odnosno dostave proizvoda, kupljenih putem našeg WEB SHOP-a, nije uključena u kupoprodajnu cenu proizvoda koji se kupuje u našoj internet prodavnici. Isporuka proizvoda kupljenih putem internet prodavnici vrši se od strane dva eksterna pružaoca usluga, sa kojima GEPPETTO DOO ima zaključene posebne ugovore i to: Društvo za vršenje kurirskih usluga YU- PD EXPRESS doo Beograd, ul. Zage Malivuk br.1, PIB: 101754136, mat. br.: 08192189 (u daljem tekstu: D-EXPRESS). Kako se isporuka do krajnjih kupaca obavlja putem dve eksterne firme, asortiman GEPPETTO DOO je, u skladu sa logističkim
informacijama i atributima koji čine Proizvodi koji se isporučuju putem D-EXPRESS-a (u daljem tekstu: „baza D-EXPRESS“-a. Više detalja o uslovima i načinu isporuke za svakog operatera dajemo u daljem tekstu. GEPPETTO DOO će sve pošiljke proizvoda kupljenih putem naše internet prodavnici, a koje predaje radi isporuke eksternim pružaocima usluga, adekvatno upakovati i zaštiti. Radi izbegavanja svake sumnje, u smislu ovih uslova prodaje putem našeg WEB SHOP-a, pod “pošiljkom” se podrazumeva pravilno upakovana i adresovana celina na kojoj mora biti naznačeno, čitko i jasno, naziv odnosno ime i prezime, puna adresa primaoca i pošiljaoca, oznaka na osnovu koje se nesporno može utvrditi primalac i masa pošiljke. GEPPETTO D.O.O. PIB: 113833675 MB: 21932493 Miloša Obrenovića 14b, 26000 Pančevo e-mail: . Za tačnost adresnih podataka koji se dostavljaju eksternim pružaocima usluga odgovoran je pošiljalac GEPPETTO DOO. Međutim, ako zbog netačnih i/ili nepotpunih informacija o adresi za prijem isporuke i/ili ometanog pristupa isporuka ne bude moguća ili bude otežana, isporuka će se obustaviti, a proizvodi će biti vraćeni o trošku Kupca kompaniji GEPPETTO DOO, o čemu će Kupac odnosno Potrošač biti obavešten na prethodno registrovanu elektronsku adresu. Dokumentacija koja prati svaku pošiljku, te koja se dostavlja Primaocu pošiljke je:- Predračun – otpremnica- Račun (fiskalni račun, odnosno fiskalni račun i faktura za kupca pravno lice)- Garantni list (ukoliko postoji)-

Deklaracija za svaki proizvod- Uputstvo za montažu- Ugovor o prodaji na daljinu-
Obaveštenje o pravu na odustanak od ugovora na daljinu- Izjava o odustajanju od ugovora na daljinu